نظرسنجی

نظرسنجی

لطفا نوع خدمات دریافتی خود را مشخص کنید

1. کیفیت خدمات ارائه شده

2. نحوه پذیرش

3. نحوه اصلاح و پذیرش موارد

4. نحوه ارتباط و همکاری

5. مدت زمان انجام خدمات

6. کیفیت خدمات در مقایسه با رقبا

7. کیفیت اطلاعات فنی پیرو خدمات ارائه شده

8. میزان رضایت کلی از خدمات دریافتی